Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden:

Ledenshop BV, Edisonstraat 98, 7006 RE te Doetinchem, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59430877. BTW-nummer: NL853480692B01. Rabobank: NL67 RABO 0146 6561 56. Telefoon: +31 (0)314-361048 op werkdagen tussen 8:30 - 17:00 uur. Fax: +31 (0)314-745045. Email: info@ledenshop.com

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ledenshop BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ledenshop BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ledenshop BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Ledenshop BV zijn vrijblijvend en Ledenshop BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ledenshop BV. Ledenshop BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ledenshop BV dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 U heeft recht de overeenkomst te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Ledenshop BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ledenshop BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ledenshop BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ledenshop BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Ledenshop BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen onbeschadigd in de originele verpakking geretourneerd worden en waarbij tevens geldt dat eventuele kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ledenshop BV , dan wel tussen Ledenshop BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ledenshop BV , is Ledenshop BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ledenshop BV.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ledenshop BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ledenshop BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ledenshop BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Ledenshop BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Ledenshop BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ledenshop BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Ledenshop BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ledenshop BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ledenshop BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Ledenshop BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.